• Imprimeix

L'Organització Catalana de Trasplantament, l'OCATT

L'OCATT és l'organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

què és la OCATT?

Funcionalment, en l'àmbit extern, l'organització té la col·laboració dels professionals que intervenen en els processos de donació i trasplantament (a través de les comissions assessores), mentre que en l'àmbit intern disposa d'una dotació pròpia de personal integrada per la Direcció, l'Equip Tècnic, la Unitat Administrativa i la Unitat de Coordinació de l'Intercanvi d'Òrgans (UCIO).

Les principals funcions de l'OCATT són:

L'OCATT té com a objectiu principal aconseguir augmentar el nombre de trasplantaments per tal de poder donar resposta a l'augment de la demanda, garantint sempre la qualitat del procés i del resultat final.

La promoció de la donació i el trasplantament

Per tal de transmetre la importància de les donacions i els trasplantaments en la nostra societat, i també per donar a conèixer la pròpia organització, l'OCATT realitza una sèrie d'activitats dirigides tant a la població en general com als professionals de la salut:

 • Campanyes públiques d'informació i sensibilització (premsa, ràdio, TV, escoles, entitats socials, entre d'altres).
 • Publicació al web de continguts divulgatius en matèria de donació i trasplantament (Canal Donació i Trasplantament).
 • Col·laboració amb les associacions de pacients que han rebut un trasplantament o que estan pendents de rebre'l (jornades, publicació en revistes, entre d'altres).
 • Informació i formació continuada dels professionals, estudiants universitaris.
 • Campanyes específiques de sensibilització a les escoles de primària i secundària, a través o amb la col·laboració dels coordinadors hospitalaris de trasplantament.

 

Informació relacionada

 • La donació
  Ser donant vol dir ser una persona generosa. La donació és un dels actes més altruistes que es poden fer per altres persones.
 • Tríptic OCATT pdf icon [1,07 MB ]

  En aquest tríptic, a més del carnet de donant, trobareu informació bàsica i rellevant sobre la donació i el trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules (nomès en català).

La coordinació de l'intercanvi d'òrgans

La coordinació de l'intercanvi d'òrgans es porta a terme a l'OCATT des de la seva Unitat de Coordinació de l'Intercanvi d'Òrgans (UCIO), que s'encarrega, entre d'altres tasques, de:

 • Gestionar les llistes de pacients en espera de rebre un trasplantament.
 • Adjudicar els òrgans oferts segons criteris específics i consensuats.
 • Donar suport logístic a l'intercanvi d'òrgans (organitzar i tramitar el trasllat terrestre o aeri dels equips sanitaris extractors i trasplantadors d'òrgans).

 

Informació relacionada

El processament de les dades d'activitat

Entre les tasques de processament de dades referents a les activitats coordinades per l'OCATT, que tenen com a objectiu detectar en tot moment quins són els punts millorables en relació amb la donació i el trasplantament, destaquen les següents:

 • El monitoratge i l'anàlisi de l'activitat de donació i trasplantament d'òrgans i teixits, a partir de la informació proporcionada pels centres.
 • Els informes periòdics (mensuals, trimestrals, memòria anual), adreçats als professionals clínics que proporcionen les dades i a l'Administració sanitària.

Les dades d'activitat es recullen de manera continuada i s'introdueixen en un registre de persones donants i pacients en espera d'un trasplantament. Aquest registre, a més a més de les dades de donació i trasplantament, també conté les dades dels pacients en espera d'un trasplantament hepàtic, cardíac, pulmonar o pancreàtic. Des de l'OCATT també es fa el control de qualitat de les cerques de donants no familiars per a pacients en espera d'un trasplantament de cèl·lules progenitores de l'hemopoesi (cèl·lules mare de les cèl·lules de la sang). Les dades que s'obtenen d'aquesta activitat provenen dels centes autoritzats per fer aquest tipus de tractament i del Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació Josep Carreras.

Informació relacionada

El registre i seguiment dels pacients que han rebut un trasplantament

L'OCATT es responsabilitza de la gestió dels registres de seguiment dels pacients que han rebut un trasplantament d'un òrgan, un teixit o de cèl·lules progenitores de l'hemopoesi. Aquests registres permeten, entre d'altres coses:

 • Conèixer les característiques epidemiològiques i l'evolució dels pacients que han rebut un trasplantament.
 • Conèixer els resultats dels trasplantaments en termes de supervivència i mortalitat.
 • Proporcionar informació per a l'avaluació i el control dels criteris d'utilització d'aquest tractament.
 • Elaborar informes estadístics i estudis clínics i epidemiològics.

Els registres gestionats actualment per l’OCATT són:

 • Registre de malalts renals de Catalunya
 • Registre de trasplantament de cèl·lules progenitores de l'hemopoesi de Catalunya
 • Registre de trasplantament hepàtic de Catalunya
 • Registre de trasplantament cardíac de Catalunya
 • Registre de trasplantament pulmonar de Catalunya

L'OCATT té tanmateix la responsabilitat de crear i desenvolupar nous registres de pacients per avaluar i controlar noves tècniques terapèutiques, experimentals o consolidades.

Informació relacionada

El registre i seguiment dels donants d’un òrgan en vida

Seguint directives europees, l’OCATT gestiona registres de donant viu amb aquests objectius:

 • Protegir la seguretat del donant i del procés de donació d’un òrgan en vida.
 • Proporcionar informació per a l'avaluació i el control dels criteris d'utilització d'aquest tractament.
 • Elaborar informes estadístics i estudis clínics i epidemiològics.

En aquest àmbit, els registres gestionats per l’OCATT són:

 • Registre de donant viu de ronyó
 • Registre de donant viu de fetge

Informació relacionada

La difusió de la informació

L'OCATT produeix gran quantitat d'informació sobre la donació, el trasplantament i els seus resultats, útil per a la presa de decisions tant en l'àmbit clínic com en el de l'Administració sanitària.

Per tal de donar a conèixer aquesta informació:

 • Utilitza diferents canals de comunicació, com ara l'organització de diversos cursos i la participació en jornades i congressos.
 • Elabora memòries i informes estadístics periòdics amb la finalitat de retornar la informació als professionals que proporcionen les dades i a l'Administració sanitària. També edita publicacions (monografies) adreçades a la resta de professionals de la xarxa assistencial i publica articles en revistes científiques.
 • En col·laboració amb la Societat i la Fundació Catalana de Trasplantaments, ha editat, durant anys, el Butlletí de Trasplantament, de periodicitat semestral.

La garantia de qualitat en el procés de donació

L'important desenvolupament que han experimentat els diferents programes de trasplantament arreu de l'Estat espanyol es deu, en gran mesura, als esforços dedicats a la detecció de donants i a l'extracció d'òrgans i teixits, com a conseqüència del treball d'un gran nombre de professionals implicats en aquests procediments i, en especial, dels coordinadors hospitalaris de trasplantaments.

Tanmateix, l'escassetat d'òrgans disponibles obliga a una avaluació de la qualitat del procés de detecció, donació i extracció d'òrgans i teixits, a fi de conèixer el potencial de donació i determinar quines són les àrees susceptibles de millora en les quals es podria optimitzar la donació d'òrgans.

La complexitat del procés exigeix una avaluació contínua i exhaustiva de totes i cadascuna de les fases per detectar i corregir les possibles deficiències, la qual cosa no es pot fer sense la col·laboració de tots els professionals que hi intervenen.

D'altra banda, i atès que la principal limitació per a un major desenvolupament dels programes de trasplantament és la poca disponibilitat d'òrgans, tots aquells factors que es puguin analitzar i millorar repercutiran favorablement en el nombre de trasplantaments.

Amb aquesta finalitat, Catalunya va dissenyar als anys 80 un sistema de control. Més tard, de de l'any 1998, després d'un estudi pilot en 25 hospitals de l'Estat, l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) va introduir un programa de qualitat en els hospitals generadors d'òrgans de les diferents comunitats autònomes, al qual Catalunya es va adherir a partir de l'any 2001.

Els tres objectius principals del programa són:

 • Conèixer la capacitat teòrica de donació d'òrgans segons el tipus d'hospital generador (el tipus d'hospital es defineix en funció de les especialitats mèdiques/quirúrgiques de què disposa, especialment l'existència d'un servei de neurocirurgia).
 • Detectar les pèrdues de possibles donants i analitzar-ne les causes.
 • Descriure els factors hospitalaris que poden influir en el procés de donació.

La biovigilància de teixits i cèl·lules

El trasplantament de teixits i cèl·lules d'origen humà, ja sigui amb finalitat terapèutica provada o per assaigs clínics, s'ha convertit en una activitat clínica habitual emprada en la major part dels hospitals de Catalunya. Un dels factors que possibiliten aquesta important utilització de teixits i cèl·lules, és la disponibilitat que ens proporciona la donació i la important tasca que realitzen els bancs de teixits per fer-los viables per a trasplantament.

La nova legislació establerta per regular tots els processos necessaris per obtenir teixits i cèl·lules viables per a trasplantament, donació, banc de teixits i implantació en receptors, preveu l'aplicació d'unes normes de qualitat exhaustives que van destinades a garantir la seguretat de teixits i cèl·lules. La biovigilància és una d'elles.

La biovigilància consisteix en la detecció, notificació i registre dels incidents, efectes i reaccions adverses que s'hagin pogut produir en algun dels processos imprescindibles per fer viable els teixits i/o cèl·lules procedents de la donació.

Amb la notificació dels fets s'estableix un registre a nivell autonòmic, que a Catalunya depèn i està ubicat a l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), que permet procedir a l'aplicació de les mesures correctores adients, en funció de la seva transcendència. La informació generada i les mesures correctores aplicades s'adrecen al registre del Ministeri de Sanitat, a l'ONT, que aglutina tota la informació de l'Estat espanyol i l'adreça al registre europeu de biovigilància.

L'objectiu més important de la biovigilància és detectar per preveure els possibles fets indesitjables que es puguin produir amb la utilització dels derivats d'origen humà, coneixent i millorant les tècniques dels processos i procediments necessàriament aplicables, per tal de poder oferir a les persones receptores i professionals trasplantadores teixits i cèl·lules segurs per a trasplantament.

Informació relacionada

Les teràpies avançades

L’OCATT s’encarrega de recollir l’activitat que s’està duent a terme a Catalunya quant a teràpies avançades, així com coordinar la investigació en aquest camp per poder traslladar els resultats d’aquestes investigacions a l'aplicació clínica facilitant el compliment legislatiu, la qualitat, la seguretat i els principis ètics. L’OCATT també ha de tenir un paper assessor tècnic i legislatiu per als investigadors bàsics i clínics que ho necessitin per dur a terme els assajos clínics en teràpies avançades.

La formació continuada

Organització o participació en diferents cursos de formació continuada sobre donació i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules destinats al personal sanitari i no sanitari, involucrat directa o indirectament en aquest camp.

 • Organització i participació en diferents cursos sobre aspectes específics destinats a coordinadors de trasplantament.
 • Organització de cursos de formació a l’escola judicial per jutges i forenses.
 • Organització del primer curs teòric sobre biovigilància destinat als responsables de biovigilància dels centres autorizats
 • Organització del curs on-line sobre infermeria i donació en asistòlia com part del procés final de la vida.
 • Organització del curs sobre noves formes de comunicació en el procés de donació d'òrgans i teixits.
 • Organització del curs sobre comunicació en situacions crítiques.
 • Participació en el curs TPM (Transplant Procurement Management) de formació de nous coordinadors de trasplantament.
 • Participació en els cursos de formació en donació i trasplantament d’òrgans i teixits dirigits a especialistes en neurologia, metges d’urgència, intensivistes, etc.

 

La recerca

L'OCATT també promou i participa en diferents projectes de recerca en donació i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules. Alguns dels projectes que estan actualment en marxa són:

 • Estudi multicèntric d’evolució de la patologia cerebral greu.
 • Estudi multicèntric sobre l’entrevista familiar en la donació d’òrgans i teixits.

Assessorament al Departament de Salut en la presa de decisions

Les comissions assessores són grups de professionals que tenen, entre d'altres funcions, proporcionar al Servei Català de la Salut i al Departament de Salut informació i opinió en matèries sanitàries concretes, útils per a la planificació i la racionalització dels recursos disponibles, per tal de poder oferir a la població l'accés a l'assistència sanitària més adequada a les seves necessitats.

Pel que fa als trasplantaments, s'han creat diferents comissions assessores amb la finalitat de debatre aspectes científics, tècnics, ètics, legals i organitzatius relacionats amb aquesta activitat i de col·laborar amb l'OCATT en el desenvolupament de les funcions que té assignades.

Cadascuna de les comissions està formada per professionals experts en el tema i per representants de l'OCATT.

Data d'actualització:  17.10.2016

Informació relacionada