• Imprimeix

Model organitzatiu

La cooperació i el treball conjunt de professionals experts en les múltiples disciplines que intervenen en el procés de donació i trasplantament, d'una banda, i l'estreta col·laboració entres aquests i l'Administració sanitària, de l'altra, són els eixos de l'actual model organitzatiu. Aquest funciona mitjançant una xarxa integrada per:

L'establiment, per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, d'una organització adreçada a l'obtenció d'òrgans i teixits i l'alt nivell científic dels professionals sanitaris i dels centres hospitalaris, van afavorir el desenvolupament de les activitats de donació i trasplantament als hospitals de Catalunya. 

D'altra banda, l'increment de malalts tributaris de trasplantament, la logística requerida per a l'extracció i l'intercanvi d'òrgans i teixits, així com la necessitat de racionalitzar i rendibilitzar els recursos existents van evidenciar la conveniència de crear primerament el model català de trasplantament (1984) i posteriorment recollir-lo sota la denominació d'OCATT.

Funcionalment, en l'àmbit extern, l'organització té la col·laboració dels professionals que intervenen en els processos de donació i trasplantament (a través de les comissions assessores), mentre que en l'àmbit intern disposa d'una dotació pròpia de personal integrada per la Direcció, l'Equip Tècnic, la Unitat Administrativa i la Unitat de Coordinació de l'Intercanvi d'Òrgans (UCIO).

Informació relacionada

 • L'Organització Catalana de Trasplantaments, l'OCATT
  L'OCATT és l'organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

Catalunya té una extensa xarxa de centres que fan activitats relacionades amb la donació i el trasplantament. Per practicar-les cal disposar d'una autorització administrativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el compliment dels requisits tècnics establerts per les disposicions legals vigents sobre aquesta matèria i amb els criteris de planificació sanitària definits pel Servei Català de la Salut (CatSalut).

Aquesta autorització, que s'ha de renovar periòdicament, es concedeix de forma específica segons el tipus d'activitat que s'hagi de desenvolupar, ja sigui generadora, trasplantadora o de banc de teixits, segons els recursos de que disposa el centre i també segons el tipus d'òrgan o teixit que s'hagi de trasplantar, implantar o bé emmagatzemar i distribuïr com és el cas dels bancs de teixits.

El banc de teixits és aquella unitat encarregada de la selecció, processament, emmagatzematge, distribució i seguiment de les cèl·lules i els teixits.

Els teixits i les cèl·lules són processats segons l’objectiu que es persegueix. Normalment el processament consisteix en aplicar tècniques de neteja, descontaminació, controls de qualitat i  anàlisis microbiològics. Durant el processament s’assigna a cada teixit un codi d’identificació que permet garantir en tot moment la seva traçabilitat.

Els teixits i cèl·lules ja  processats  resten emmagatzemats en quarantena fins que es verifica que compleixen les especificacions del banc i per tant que són aptes per a ser implantats. L’emmagatzematge està controlat en tot moment i ha de garantir les condicions d’estabilitat, qualitat i seguretat dels teixits i cèl·lules.

Quan un ciutadà ho precisa, és el seu metge el que sol·licita al banc el teixit necessari. El mateix banc busca la màxima compatibilitat entre les unitats disponibles i els requeriments específics per al pacient. En casos especials es poden demanar, al banc, teixits que habitualment no s’obtenen, buscant així solucions a mida de la necessitat.

El procés es completa quan el cirurgià informa que el teixit ha estat implantat al receptor i facilita les dades del seu seguiment; d’aquesta forma es disposa de la informació completa des del donant fins al receptor, assegurant així la traçabilitat de cada peça.

El coordinador hospitalari de trasplantaments és una figura bàsica per al bon funcionament d'un model organitzatiu de trasplantaments. És el responsable, dins el seu hospital i la seva àrea de referència, d'obtenir el màxim nombre d'òrgans i teixits, de garantir-ne la qualitat i d'avaluar-ne tot el procés.

A cada hospital de Catalunya autoritzat pel Departament de Salut per a la generació i el trasplantament d'òrgans i teixits hi ha un coordinador amb perfil de metge especialista i dedicació total o parcial a la coordinació, segons el nombre de programes de trasplantament i el volum d'activitat del centre. En els hospitals amb més activitat trasplantadora, el coordinador disposa d'un equip de professionals integrat per personal mèdic i d'infermeria.

Funcionalment, el coordinador està adscrit a la direcció mèdica del seu hospital, i actua amb independència dels programes de trasplantament del centre.

El Laboratori d'Histocompatibilitat de Catalunya, que pertany al Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, disposa d'autorització administrativa del Departament de Salut per actuar com a laboratori de referència a Catalunya per l'estudi de la compatibilitat donant-receptor.

Practica les determinacions dels antígens limfocitaris humans (tipificació HLA), dels anticossos anti-HLA i les proves encreuades entre donant i receptor per conèixer la seva compatibilitat.

També coordina, juntament amb l'OCATT, la distribució de ronyons entre l'hospital generador i l'hospital trasplantador dins l'àmbit de Catalunya. La coordinació de l'intercanvi renal amb la resta de l'Estat i amb l'estranger es fa a través de l'OCATT, que gestiona tots els tràmits necessaris per a la distribució i trasllat de l'òrgan.
Les comissions assessores són grups de professionals que tenen, entre d'altres funcions, proporcionar a l'OCATT, i com a conseqüència al Servei Català de la Salut i al Departament de Salut informació i opinió en matèries sanitàries concretes, útils per a la planificació i la racionalització dels recursos disponibles, per tal de poder oferir a la població l'accés a l'assistència sanitària més adequada a les seves necessitats.

Pel que fa als trasplantaments, s'han creat diferents comissions assessores amb la finalitat de debatre aspectes científics, tècnics, ètics, legals i organitzatius relacionats amb aquesta activitat i de col·laborar amb l'OCATT en el desenvolupament de les funcions d'assessorament al Departament de Salut que té assignades.

Cadascuna de les comissions està formada per professionals experts en el tema i per representants de l'OCATT.

Actualment existeixen les comissions assessores següents:

 • Comissió Assessora de Trasplantament Hepàtic
 • Comissió Assessora de Trasplantament Cardíac
 • Comissió Assessora de Trasplantament Pulmonar
 • Comissió Assessora de Trasplantament Renal i Pancreàtic
 • Comissió Assessora de Trasplantament de Teixit Osteotendinós
 • Comissió Assessora de Trasplantament de Teixit Corneal
 • Comissió Assessora de Trasplantament de Cèl·lules Progenitores de l'Hemopoesi
 • Comissió Assessora de Trasplantament de Teixit Vascular
 • Comissió Assessora d’Obtenció d’Òrgans i Teixits

 

Per assolir les seves finalitats, aquestes comissions tenen les funcions següents:

 • Elaborar i actualitzar els criteris mèdics d'indicació del trasplantament que assessoren, d'acord amb els resultats de la investigació pròpia i de la literatura científica internacional.
 • Elaborar i revisar els protocols d'actuació en relació amb l'obtenció, la distribució i el trasplantament d'òrgans i teixits.
 • Vetllar per l'equitat en la gestió dels pacients que estan pendents d'un trasplantament.
 • Proposar estudis per demostrar l'eficàcia de cada modalitat de trasplantament.
 • Elaborar informes i aconsellar sobre aquelles qüestions relacionades amb la donació i trasplantament que li formuli el Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Departament de Salut a través de l'OCATT.

 

El REDMO es va crear l'any 1991 a iniciativa de la Fundació Internacional Josep Carreras per a la lluita contra la leucèmia, amb el suport (establert en un conveni de col·laboració) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant aquest conveni, l'Administració sanitària catalana es compromet al finançament de les determinacions dels antígens limfocitaris humans (tipificació HLA) dels donants catalans inscrits en el REDMO, i al finançament de la gestió de les cerques de donants en els registres internacionals, per als malalts de Catalunya que no disposin d'un donant familiar compatible.

El REDMO és el responsable del registre de donants de medul·la òssia de tot l'Estat i de la gestió de les cerques, al seu registre i als registres internacionals, per a tots els malalts espanyols que necessitin un trasplantament d'un donant no familiar.

També s'encarrega del registre de les unitats de sang de cordó umbilical disponibles per a trasplantament en els bancs espanyols i de gestionar-ne la cerca en els bancs internacionals.

Finalment, promou la donació de cèl·lules progenitores de l'hemopoesi (cèl·lules mare de les cèl·lules sanguínies) de la medul·la òssia i de la sang de cordó umbilical.